Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 toepasselijkheid.
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Ad Ballon Ballonvaarten B.V., alsmede op alle overeenkomsten welke door Ad Ballon Ballonvaarten B.V. met derden zijn of zullen worden aangegaan.


1.2 Indien een derde eigen algemene voorwaarden hanteert die op de te sluiten overeenkomst van toepassing zijn, dan prevaleren onderhavige algemene voorwaarden. Wenst een derde van onderhavige algemene voorwaarden af te wijken, dan dient dit expliciet en schriftelijk gemeld te worden. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover dit schriftelijk door Ad Ballon Ballonvaarten B.V. is bevestigd.

1.3 Mondelinge afspraken met en/of toezeggingen van personeelsleden en/of vertegenwoordigers van Ad Ballon Ballonvaarten B.V. verbinden Ad Ballon Ballonvaarten B.V. eerst na schriftelijke bevestiging door Ad Ballon Ballonvaarten B.V.

Artikel 2 Offertes en overeenkomsten.
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Ad Ballon Ballonvaarten B.V. zijn geheel vrijblijvend en dienen als een geheel te worden beschouwd. Zij vervallen 30 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ad Ballon Ballonvaarten B.V. behoudt zich het recht voor een daaruit voorkomende overeenkomst gedurende een termijn van 14 dagen in beraad te houden, tenzij door Ad Ballon Ballonvaarten BV eerder uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.

2.2 Voor overeenkomsten waarvoor geen prijsafspraken zijn gemaakt, gelden de prijzen van de dag der uitvoering van de overeenkomst.

2.3 Indien de schriftelijke overeenkomst van Ad Ballon Ballonvaarten B.V. afwijkt van de mondeling met de derde besproken en opgegeven opdracht, dan wordt de derde geacht met de afwijking akkoord te gaan, tenzij hij binnen een termijn van drie werkdagen na dagtekening van de overeenkomst schriftelijk aan Ad Ballon Ballonvaarten B.V. heeft medegedeeld niet met de afwijking akkoord te gaan.
Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst.
3.1 De overeenkomst wordt uitgevoerd zoals schriftelijk is bevestigd. Nadat een derde bij
Ad Ballon Ballonvaarten B.V. een ballonvaartticket heeft besteld (via internet of telefonisch),
ontvangt de derde hiervoor digitaal (e-mail) of per post een factuur en een ballonvaartticket.
Eerst na betaling van het volledige bedrag, binnen de termijn als genoemd in artikel 8.5, kan de derde een ballonvaart reserveren.

3.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst wijzigingen noodzakelijk worden, dan worden deze wijzigingen uitgevoerd en wordt de gewijzigde uitvoering geacht in de plaats te zijn getreden van de oorspronkelijk overeengekomen uitvoering.

3.3 Ad Ballon Ballonvaarten B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde de uitvoering van de overeenkomst op het laatste moment uit te stellen, dan wel geheel te annuleren indien omstandigheden veroorzaakt door van buiten komende factoren een veilige uitvoering verhinderen of naar het oordeel van Ad Ballon Ballonvaarten B.V. de uitvoering een te groot risico voor de veiligheid met zich mee brengt.

3.4 Het risico voor reeds gemaakte onkosten voor transport naar de plaats van de uitvoering van de overeenkomst is in gevallen als genoemd onder lid 3 voor de derde.

3.5 Het niet of niet tijdig verschijnen van de derde voor deelname aan de uitvoering van de overeenkomst is voor risico en rekening van de derde.

3.6 Voor door Ad Ballon Ballonvaarten B.V. te verrichten reclamediensten aanvaardt Ad Ballon Ballonvaarten B.V. uitsluitend een inspanningsverplichting. Voor weersinvloeden die de prestatie nadelig (kunnen) beïnvloeden is Ad Ballon Ballonvaarten B.V. niet aansprakelijk.

Artikel 4 Annulering ballonvaarttickets en wijziging boekingsdatum.
4.1  Nadat een derde een ballonvaartticket heeft besteld en daarvoor een factuur
heeft ontvangen (een en ander zoals hiervoor onder artikel 3.1 omschreven) kan het bestelde ballonvaartticket uiterlijk binnen veertien dagen na de factuurdatum aan Ad Ballon Ballonvaarten B.V. worden geretourneerd. Na ontvangst van het bestelde ballonvaartticket door Ad Ballon Ballonvaarten B.V. (binnen de hiervoor genoemde termijn van veertien dagen) is de overeenkomst geannuleerd en worden eventueel door de derde gedane betalingen gerestitueerd. In het geval van een dergelijke annulering wordt €37,50 aan administratiekosten in rekening gebracht, voor welk bedrag aan de derde een factuur wordt gezonden. Ad Ballon Ballonvaarten B.V. behoudt zich het recht voor het bedrag van €37,50 te verrekenen met een eventueel te restitueren bedrag aan de derde.

4.2  Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn kan een derde de overeenkomst niet
annuleren. Ballonvaarttickets zijn niet inwisselbaar voor geld. Ballonvaarttickets zijn wel overdraagbaar aan anderen.

4.3  Nadat een derde een ballonvaart heeft gereserveerd (een en ander zoals hiervoor omschreven in artikel 3.1) kan tot uiterlijk veertien dagen voor de gereserveerde datum, deze datum op verzoek van de derde worden gewijzigd (mits de nieuwe datum valt binnen de geldigheidsduur van het ballonvaartticket), in welk geval € 30,00 p.p. aan administratiekosten in rekening zullen worden gebracht bij deze derde. Binnen voornoemde termijn van veertien dagen, tot uiterlijk 24 uur voor de gereserveerde datum en het gereserveerde tijdstip, kan de datum op verzoek van de derde worden gewijzigd (mits de nieuwe datum valt binnen de geldigheidsduur van het ballonvaartticket) in welk geval € 37,50 p.p. aan administratiekosten in rekening zullen worden gebracht bij deze derde. Ad Ballon Ballonvaarten B.V. behoudt zich het recht voor een ballonvaartticket als vervallen te beschouwen indien binnen 24 uur voor de gereserveerde datum en het gereserveerde tijdstip de datum op verzoek van de derde wordt gewijzigd. Ook indien de derde te laat of niet verschijnt op het afgesproken tijdstip kan Ad Ballon Ballonvaarten B.V. het ballonvaartticket als vervallen beschouwen. In een dergelijk geval kan geen nieuwe afspraak worden gemaakt voor een nieuwe datum en vindt geen restitutie plaats van het factuurbedrag.

4.4  Naast het gestelde artikel 3.3 heeft Ad Ballon Ballonvaarten B.V. het recht de ballonvaart
te annuleren indien de weersomstandigheden een ballonvaart niet toelaten, zulks ter uitsluitende beoordeling van Ad Ballon Ballonvaarten B.V.. In een dergelijk geval vindt geen schadevergoeding en/of restitutie van het factuurbedrag plaats, maar zal in overleg met Ad Ballon Ballonvaarten B.V. een nieuwe datum worden gereserveerd.

Artikel 5 Medewerking door de derde.
5.1 Voor, tijdens en na de uitvoering van de overeenkomst is de derde gehouden alle in het laatst geldende pilotenprotocol opgenomen verplichtingen na te leven en voorts te doen en na te laten wat redelijkerwijs van de derde verlangd mag worden teneinde de uitvoering van de overeenkomst zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Dit geldt onder meer, maar niet uitsluitend, aangaande de door de derde voor eigen rekening en risico uitvoeren van werkzaamheden aan persoonlijke (niet door Ad Ballon Ballonvaarten B.V. verstrekte) uitrusting welke naar het oordeel van de derde nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

5.2 De derde is verplicht de orders van het personeel van Ad Ballon Ballonvaarten B.V. op te volgen indien de orders betreffen de uitvoering van de overeenkomst voor, tijdens en na de ballonvaart.

Artikel 6 Omvang van de overeenkomst.
6.1 De overeenkomst omvat de gehele uitvoering zoals deze is overeengekomen.

6.2 Omdat het ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan geen recht worden ontleend aan enige door Ad Ballon Ballonvaarten B.V. opgegeven omvang of tijdsduur van de uit de overeenkomst voortvloeiende prestatie. Een dergelijke opgave is te allen tijde bij benadering aangegeven en gebaseerd op ideale weersomstandigheden. Indien de omvang of de tijdsduur aanmerkelijk minder c.q. korter is, wordt de overeenkomst desalniettemin geacht volledig te zijn uitgevoerd.

Artikel 7 Prijzen.
7.1 De prijzen worden bepaald door de inhoud van de overeenkomst en de daarin verlangde faciliteiten.

7.2 Indien de kostprijs van de uitvoering van de overeenkomst door welke, al dan niet voorziene, oorzaak dan ook stijgt, is Ad Ballon Ballonvaarten B.V. gerechtigd deze verhoging aan de derde door te berekenen of de overeenkomst niet uit te voeren.

7.3 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld (zoals de prijzen van ballonvaarttickets vermeld in de door Ad Ballon Ballonvaarten verspreide folder en op de website van Ad Ballon Ballonvaarten B.V.).

7.4  Ballonvaarttickets hebben een geldigheid van maximaal één jaar na aanschafdatum en komen, tenzij anders is overeengekomen, na die periode te vervallen, in welk geval het factuurbedrag niet wordt gerestitueerd. Als uw ballonvaart geannuleerd wordt i.v.m.het weer blijven uw tickets geldig.

Artikel 8 Betaling.
8.1 Tenzij anders is overeengekomen dient voor leveringen van zaken en het verrichten van reparaties en keuringen door Ad Ballon Ballonvaarten B.V. het volledige factuurbedrag contant te worden voldaan aan Ad Ballon Ballonvaarten B.V. bij aflevering c.q. bij afgifte van de gerepareerde of gekeurde zaak door Ad Ballon Ballonvaarten B.V. aan de derde.

8.2 Voor wettelijke archivering en documentatie van gegevens ten behoeve van de Nederlandse Luchtvaartautoriteiten worden door Ad Ballon Ballonvaarten B.V. administratiekosten in rekening gebracht bij de derde.

8.3 Door Ad Ballon Ballonvaarten B.V. verrichte diensten ten behoeve van reclame- en relatievaarten worden gefactureerd aan de derde overeenkomstig hetgeen schriftelijk met de derde is overeengekomen.

8.4 De derde wordt geacht de van Ad Ballon Ballonvaarten B.V. ontvangen factuur als juist en als zijnde verschuldigd te hebben erkend, indien hij daartegen niet binnen acht dagen bij Ad Ballon Ballonvaarten B.V. schriftelijk heeft geprotesteerd.

8.5 Alle door de derde verschuldigde betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum door Ad Ballon Ballonvaarten B.V. te zijn ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.6 Bij niet-tijdige betaling is de derde van rechtswege in verzuim en is hij zonder enige ingebrekestelling van de vervaldag af over het te betalen bedrag de wettelijke rente verschuldigd alsmede de buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het factuurbedrag met een minimum van €115,00

8.7 Ad Ballon Ballonvaarten B.V. heeft het recht om bij niet, niet-tijdige of niet-volledige betaling de overeenkomst, met inachtneming van het in het vorige lid bepaalde, voor zover nog niet (volledig) uitgevoerd, in alle gevallen zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.

8.8 Ad Ballon Ballonvaarten B.V. is, anders dan in de gevallen als genoemd in artikel 3.1, gerechtigd bij wijze van voorschot een gedeelte, maximaal 50% van de totaal overeengekomen prijs, als vooruitbetaling te verlangen, hetgeen alsdan door Ad Ballon Ballonvaarten B.V. zal worden vermeld in de overeenkomst. Indien de derde het hiervoor genoemde voorschot niet of niet volledig betaalt binnen de aangegeven termijn, is Ad Ballon Ballonvaarten BV gerechtigd elke prestatie voortvloeiende uit de overeenkomst jegens de derde op te schorten, dan wel zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden.

8.9 Indien Ad Ballon Ballonvaarten B.V. zich genoodzaakt ziet de incasso van haar vordering op de derde uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten geheel voor rekening van de derde, die geacht wordt hiermede akkoord te gaan. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 115,00, een en ander zonder dat voorafgaande sommatie is vereist.

8.10 Alle door Ad Ballon Ballonvaarten B.V. aan een derde geleverde zaken blijven volledig eigendom van Ad Ballon Ballonvaarten B.V. tot het moment dat de derde het volledige factuurbedrag heeft voldaan aan Ad Ballon Ballonvaarten B.V..

Artikel 9 Aansprakelijkheid.
9.1 De aansprakelijkheid van Ad Ballon Ballonvaarten B.V. kan uitsluitend betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst. Buiten de aansprakelijkheid waartoe Ad Ballon Ballonvaarten B.V. wettelijk gehouden is, is Ad Ballon Ballonvaarten B.V. uitsluitend aansprakelijk voor zover het een door Ad Ballon Ballonvaarten B.V.gemaakte ernstige fout betreft of indien er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Ad Ballon Ballonvaarten B.V., tenzij Ad Ballon Ballonvaarten B.V. aantoont dat de fout onder de desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening niet had kunnen worden vermeden; een en ander behoudens de in de navolgende leden van dit artikel omschreven beperkingen.

9.2 De aansprakelijkheid van Ad Ballon Ballonvaarten B.V. kan nimmer verder gaan dan tot het bedrag waarvoor haar assuradeur dekking verleent, eventueel verhoogd met het door Ad Ballon Ballonvaarten B.V. voor de overeenkomst gefactureerde bedrag.

9.3 De onderhavige ballonvaart is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 10 september 1936, houdende voorzieningen inzake luchtvervoer, alsmede de latere daarop aangebrachte en ten tijde van de vaart van kracht zijnde wijzigingen. Ingevolge deze wet is de aansprakelijkheid van de vervoerder voor letsel-en overlijdensschade beperkt tot een bedrag overeenkomend met de tegenwaarde van SDR.16.667 per passagier.

9.4 Door deelname van een derde aan ballonvaarten of andere activiteiten die door Ad Ballon Ballonvaarten B.V. ter uitvoering van de overeenkomst worden aangeboden aan een derde, aanvaardt deze derde het zelf te dragen risico voor (kleine) verwondingen tengevolge van onder andere schaven en stoten en voor zoek of stuk raken van kledingstukken, sierraden en/of persoonlijke uitrusting van de derde. Een derde is voorts gehouden zich te allen tijde te houden aan de door of namens Ad Ballon Ballonvaarten B.V. gegeven instructies. Indien de derde zich niet aan deze instructies houdt, is Ad Ballon Ballonvaarten B.V. nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.

9.4 Vrijwilligers die als ballonvaarder of als helpers op de grond actief deelnemen aan de voorbereiding en uitvoering van ballonvaarten worden geacht bekend te zijn met de gevaren van de deelname en zij zijn gehouden alle extra voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van gevaar voor zichzelf en derden.

Artikel 10 Garantie.
10.1 Ad Ballon Ballonvaarten B.V. verleent slechts garantie op de door haar aan een derde geleverde zaken voorzover door de leverancier van Ad Ballon Ballonvaarten B.V. garantie is verleend. De door de leverancier van Ad Ballon Ballonvaarten B.V. gegeven garantie geldt onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden voor de derde.

Artikel 11 Overmacht.
11.1 Indien Ad Ballon Ballonvaarten B.V. door overmacht, anders dan in de situatie als genoemd in artikel 4.4, wordt verhinderd een gesloten overeenkomst uit te voeren, is Ad Ballon Ballonvaarten B.V. gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten tot de overmachtsituatie zal hebben opgehouden te bestaan, zulks ter uitsluitende keuze van Ad Ballon Ballonvaarten B.V..

Artikel 12 Toepasselijk recht, geschillen en depot.
12.1 Het Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten tussen Ad Ballon Ballonvaarten B.V. en een derde.

12.2 De rechtbank te Breda is bevoegd van ieder geschil, dat tot de bevoegdheid van de rechtbank behoort, kennis te nemen, tenzij Ad Ballon Ballonvaarten B.V de keuze bepaalt op een andere gerechtelijke instantie.

12.3 Onderhavige algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken West Brabant.

12.4 De algemene leveringsvoorwaarden liggen ook ter inzage bij het boekingskantoor en bij de incheckbalie van Ad Ballon Ballonvaarten B.V. Op verzoek ontvangt de derde kosteloos een exemplaar van de algemene voorwaarden.

12.5 Onderhavige algemene voorwaarden van Ad Ballon Ballonvaarten B.V. staan voorts vermeld op de achterzijde van de facturen en op de website van Ad Ballon Ballonvaarten B.V. (www.adballon.nl)

Artikel 13 Slotbepalingen.
13.1 In alle gevallen waarin een door Ad Ballon Ballonvaarten B.V. gesloten overeenkomst ingevolge deze algemene voorwaarden kan worden ontbonden of geannuleerd, geschiedt zulks zonder rechtelijke tussenkomst, tenzij de wet uitdrukkelijk anders bepaalt.

13.2 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden bij rechtelijke uitspraak ongelding of onverbindend mocht worden verklaard, behouden de overige bepalingen volledige gelding. Bovendien worden partijen geacht in die situatie datgene te zijn overeengekomen dat niet ongeldig of onverbindend zou zijn en dat het dichtst komt bij de ongeldige of onverbindende bepaling.

13.3 Ad Ballon Ballonvaarten B.V. is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te passen.